נפתח מייל להעברת מסמכים לאישורי התחלת עבודה וגמר בניה בעיריית טבריה, את המסמכים יש לשלוח לכתבות הנ"ל ולוודא הגעה.

תאריך: 01/09/2019

נפתח מייל להעברת מסמכים לאישורי התחלת עבודה וגמר בניה בעיריית טבריה, את המסמכים יש לשלוח לכתבות הנ"ל ולוודא הגעה.

יש למלא את כל המסמכים המצורפים בהתאם לבקשה ובכל המקומות המסומנים למילוי, לסרוק ו/או לצלם ולהעביר למייל מסמכים, במידה ויהיה חסר מסמך או חתימה לא תיבדק הבקשה,

את המסמכים ניתן להוריד באתר עיריית טבריה באתר ההנדסי תחת הרובריקה "טפסים ונהלים"
פלאפון מפקח חיים אליהו 050-6518081
מייל למסמכים בלבד Tiberias.eng@gmail.com

מייל להתכתבות  haime@tiberias.muni.il