בקשה להעברת זכויות בטאבו

תושבים יקרים במסגרת שיפור השירות והנגישות למידע ניתן להגיש בקשה מקוונת להעברת זכויות .

על-פי סעיף 324 לפקודת העיריות ולהוראות סעיף 27 לחוק המקרקעין, העברת הזכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס ו/או המגרש כולו /חלקו . תעודה זו מהווה תנאי להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין (טאבו).

לכניסה לטופס הגשת הבקשה המקוון לחץ/י כאן

על מנת שנוכל להנפיק תעודה זו, עליך להגיש מסמכים כמפורט מטה. לאחר מכן נבדוק כי כל התשלומים בגין הנכס ובכללם: ארנונה, אגרות והיטלים לרבות היטלי השבחה, סולקו במלואם.

במסגרת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (לטאבו) ייתכן ותבוצע ביקורת בנכס לצרכי ארנונה. 

תוקף התעודה – לפי תקופת תשלום הארנונה ,בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס, כהגדרתו בפקודות העיריות, בגין הנכס לתקופה זו.

הנחיות למבקשי אישור על היעדר חובות (אישור לטאבו) 

מסמכים נדרשים:

למגורים ולעסק

o צילום חוזה מכר/חכירה ותצהיר בדבר מועד מדויק של מסירת החזקה חתום ע"י המוכרים והקונים .

o צילום ת"ז של הקונים.

o נסח טאבו או רישום זכויות בחברה המשכנת או חוזה חכירה במנהל מקרקעי ישראל עדכניים. – באם נקנה הנכס מהמנהל.

o אם הנכס מושכר - צילום חוזה שכירות לתקופה הנוכחית של השוכר מול הקונים

למגרש / צו בית משותף

• צילום חוזה מכר/ רכישה/ הסכם קומבינציה.

• נסח טאבו או רישום זכויות בחברה המשכנת או חוזה חכירה במנהל מקרקעי ישראל, מעודכנים. 

• סקיצה של המגרש

למבקשי העברת בעלות על פי צו ירושה

• צו ירושה/צו קיום צוואה חתום על ידי בית משפט .

• צילום ת"ז של היורשים.

• נסח טאבו או רישום זכויות בחברה המשכנת או חוזה חכירה במנהל מקרקעי ישראל, מעודכנים.  

• אישור בעלות /חוזה רכישה של המוריש.

למבקשי העברת בעלות על פי תצהירים או הסכם מתנה

• תצהיר חתום על ידי המעביר ועו"ד (עם תמורה או ללא תמורה).

• תצהיר חתום על ידי המקבל ועו"ד ( עם תמורה או ללא תמורה).

• צילום ת"ז של מקבל התמורה

• נסח טאבו או רישום זכויות בחברה המשכנת או חוזה חכירה במנהל מקרקעי ישראל, מעודכנים. 

למבקשי העברת בעלות על פי הסכם גירושין

• הסכם גירושין חתום על ידי בית משפט .

• ת"ז של מקבל הדירה על פי הסכם הגירושין

• נסח טאבו או רישום זכויות בחברה המשכנת או חוזה חכירה במנהל מקרקעי ישראל, מעודכנים. 

• אם בהסכם הגירושין קיימת התניה על העברת הבעלות, יש להמציא אישור על ביצועה.

בקשות על ידי כונסי נכסים 

• צילום חוזה מכר/ רכישה.

1. נסח טאבו או רישום זכויות בחברה המשכנת או חוזה חכירה במנהל מקרקעי ישראל, מעודכנים.

2. צו מינוי ככונס הנכסים החתום על ידי בית משפט.

3. אישור חתום על ידי הוצאה לפועל על מכירת הנכס.   

בקשות על ידי הבנק לצורך לקיחת משכנתא

• שטר משכנתא מהבנק/אישור עקרוני מהבנק ללקיחת הלוואה ( משכנתא).

בקשה להעברת זכויות בטאבו